Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

 

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších

zpracovávaných údajů.

Kdo zpracovává Vaše údaje?

Provozujeme internetový obchod www.obuvcipisek.cz. Jeho provozovatelem je ROWIN s.r.o.

Světova 133/19, 180 00 Praha 8, IČ: 625 83 271, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33 532

(dále jen "provozovatel"), který jako správce bude na základě Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich

služeb (např. v rámci objednávky či přihlášením se k odběru obsahových newsletterů nebo

zvýhodněných nabídek).

Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte:

 • E-mail
 • Jméno a příjmení
 • Kontaktní a/nebo doručovací adresa
 • Věk nebo datum narození (pokud se jedná o zboží, které je možné prodávat pouze osobám

starším 18 let)

 • Telefonní číslo a dále údaje, které od Vás získáme tím, že používáte naše služby:
 • IP adresa
 • soubory cookies
 • případně jiný online identifikátor

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom mohli

spravovat Vaše uživatelské účty k našim službám, abychom Vám mohli poskytovat služby,

o které jste projevili zájem, ať již se jedná o služby bezplatné či placené, a abychom mohli

zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů.

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

 • zlepšení kvality našich služeb
 • zobrazování pouze reklam na základě Vašich zájmů
 • analýzy Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním

potřebám

 • získání výhry ve spotřebitelských soutěžích námi organizovaných a jejich doručení

výhercům

 • zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb třetích stran

a obsahových newsletterů (odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést v nastavení služby, pro kterou se uživatel k odběru takovýchto sdělení zaregistroval, popřípadě

emailem: info@obuvcipisek.cz, robert.havel@volny.cz).

Díky udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů Vám můžeme i nadále

poskytovat některé své služby zdarma.

Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či

K jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby,

kterou využíváte nebo jste využívali jsou:

 • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů;
 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií,

které pro naše služby využíváme;

 • osoby, které Vám doručují zboží našich obchodních partnerů, výhry či dárky v

rámci marketingových akcí;

 • osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto

zabezpečení také pravidelně testují;

 • obchodní partneři či sponzoři, kteří se podílejí na organizaci našich akcí, konferencí,

seminářů atd.

 • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;
 • provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pouze pro Vás

relevantní obsah a reklamu.

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje

předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným

v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům

veřejné správy.

Co jsou cookies a jaké druhy cookies používáme?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony

a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat

opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového

prohlížeče.

Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí.

Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Soubory cookies nám např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele (např. při

přihlašování do jeho emailovému účtu, při autorizaci platby atd.) nebo přizpůsobit danou

službu uživatelským preferencím. Soubory cookies také používáme k zobrazování tzv.

behaviorálně cílené on-line inzerce na našich webových portálech i mimo ně, jednodušeji

řečeno k zobrazování pouze takové reklamy, která je relevantní pro daného konkrétního

uživatele, aniž by ten byl obtěžován reklamou, která ho nezajímá. Soubory cookies používáme i v případě, kdy uživatel využívá služby, které nabízíme svým partnerům, jako jsou reklamní služby nebo funkce služeb společnosti, které se mohou zobrazit na jiných webech.

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu

návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů

reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny

třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v

některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu či produkt. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že

souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

Pokud nechcete tyto cookies ukládat, je možné jejich používání zablokovat.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb a na základě Vámi

uděleného souhlasu po dobu max. 10 let od posledního využití některé z našich služeb,

nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné

poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy

či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem

 • poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž

smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli

podepsat);

 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů

(např. jsme povinni uchovávat provozních a lokalizačních údajů na základě zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích); či

 • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. zajištění bezpečnosti

našich webů). Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

Na základě čeho můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

Jak už bylo řečeno, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu či pro plnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlas plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely provádíme jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů uvádíme výše.

Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a

technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů.

Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba

získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením

našich bezpečnostních opatření. V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost Vašich

údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete uchovávat svá

jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady. Mějte prosím vždy na paměti, že e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek nejsou šifrovány. Proto důrazně doporučujeme nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací.

Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně

odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@obuvcipisek.cz . Odvolání souhlasu ale nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Jsem povinen poskytnout své osobní údaje?

Co když osobní údaje neposkytnu?

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění

služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude

Vám umožněno tuto službu využívat).

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně

osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Co to znamená, že máte právo vznést námitku?

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme.

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším

zpracováním Vašich osobních údajů nás, prosím, kontaktujte písemně na naší emailové adrese:

info@obuvcipisek.cz

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným

způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní

bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním

údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 25.5.2018