Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 
Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu, toto právo se týká výlučně nákupu přes E-SHOP.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost ROWIN s.r.o., se sídlem Světova 133/19, 180 00 Praha 8, www.obuvcipisek.cz IČ: 62583271, DIČ: CZ62583271, info@obuvcipisek.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (na adresu Andrea Havlová-ROWIN s.r.o., Pod Haltýřem 1497/5, Praha 4, 14800) nebo e-mailem info@obuvcipisek.cz). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

1.5 Pokud zákazník nesplní zákonnou informační povinnost o vrácení zboží v zákonem stanovené lhůtě 14 dnů jasným způsobem (e-mailem), bude si prodávající účtovat částku 100,- Kč za vynaložené náklady při dohledávání zásilky u přepravců zvolených příslušným kupujícím.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy a objednané zboží, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve (ve 14-ti denní lhůtě stanovené zákonem).

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

  1. a) Převzetí zboží

− Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy (a převzetí zboží), zašlete zpět do eshopu www.obuvcipisek.cz, adresa: Andrea Havlová-ROWIN s.r.o., Pod Haltýřem 1497/5, Praha 4, 148 00. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

  1. b) Náklady spojené s vrácením zboží

− Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

 

  1. c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

− „Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem (poškození i byť obalu, který je součástí zboží), než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.“

Internetový obchod:  www.obuvcipisek.cz

Společnost:  ROWIN s.r.o.

Se sídlem:  Světova 133/19, 180 00 Praha 8

IČ/DIČ:  62583271 / CZ62583271

E-mailová adresa: info@obuvcipisek.cz

 

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.