Collonil Nubuk velours bezbarvý

Neohodnoceno
 
 • 1 z 2
 
 • impregnační a ošetřující sprej na broušené usně a textil 
 • v bezbarvém provedení odstraňuje mastné a lesklé plochy na velurových usních (i na umělých velurech) 
 • vhodný na TEXové materiály 
 • lze použít na  obuv (i v kombinaci useň-textil), KG, kož. oděvy a pod. 
 • v barevných odstínech zároveň oživuje barvy 
 • po použití spreje je vhodné useň lehce vyčesat krepovým  kartáčkem nebo kostkou Collonil Cleaner 
Dostupnost Skladem
181 Kč / ks    
Kód produktu 3080
Značka Collonil
Kategorie Impregnace
Záruka 2 roky
 
 • impregnační a ošetřující sprej na broušené usně a textil 
 • v bezbarvém provedení odstraňuje mastné a lesklé plochy na velurových usních (i na umělých velurech) 
 • vhodný na TEXové materiály 
 • lze použít na  obuv (i v kombinaci useň-textil), KG, kož. oděvy a pod. 
 • v barevných odstínech zároveň oživuje barvy 
 • po použití spreje je vhodné useň lehce vyčesat krepovým  kartáčkem nebo kostkou Collonil Cleaner 

Standardní věty o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí

Nebezpečné komponenty k etiketování:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane

 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.